Organizations


At Present Following Institutions are being run by Arya Kanya Vidyalaya Samiti-  
   
1. Arya Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidayalaya, Malviya Nagar, Alwar Ph.: 2332235
2. Arya Kanya Mahavidyalaya, S.D. Marg, Alwar Ph.: 2343548
3. Arya Balika Senior Secondary School, S. D. Marg, Alwar Ph.: 2337885
4. Arya Balika Senior Secondary School, 245, Lajpat Nagar, Alwar Ph.: 2343022
5. Arya Balika Senior Secondary School, Malviya Nagar, Alwar Ph.: 2703590
6. Arya Balika Senior Secondary School, D-90-91,Hasan Khan Mewat Nagar , Alwar Ph.: 2731723
7. Arya Balika Senior Secondary School, Delhi Road, Goleta, Alwar.
8. Arya Balika Prathmik School, Swami Dayanand Marg, Alwar Ph.: 2337885
9. Arya Prathmik School, Swami Dayanand Marg, Alwar Ph.: 2337885
10 Arya Public School, S. D. Marg, Alwar Ph.: 2702980
11. Arya Public School, D-87-89,Hasan Khan Mewat Nagar, Alwar Ph.: 2732154
12 Arya Public School, Malviya Nagar, Alwar Ph.: 2703408
   
   
Co-institution  
  Shri Ramji Lal Arya Kanya Chhatrawas Samiti, Swami Dayanand Marg, Alwar Ph. : 2344656
 
 
 
 
 
 
  All Rights Researved to Arya Kanya Vidyalaya Samiti Alwar, INDIA   Powered by : Compusys e Solutions